Torsk, Stillahavstorsk

Gadus morhua, Gadus macrocephalus

Torsken är en av våra mest älskade matfiskar.

Torsken är en havslevande art som även trivs i brackvatten. Den håller till i kalla nordliga vatten på 5–600 meters djup.

Atlanttorsk (Gadus morhua) lever i norra Atlanten medan Stillahavstorsk (Gadus macrocephalus) lever i Stilla havets nordligare delar.

Torskens typiska livsmiljö är kuster och kustnära hav över kontinentalsockeln. Torsk är en opportunistisk rovfisk som äter fiskar (inklusive sina egna yngel) och olika ryggradslösa djur. Kräftdjur dominerar dieten för yngre individer, men allteftersom den växer till sig så ökar inslagen av fisk.

Lekperioden varierar kraftigt mellan olika områden och bestånd, och hos flera bestånd föregås den av längre vandringar. I Östersjön infaller leken huvudsakligen under sommarhalvåret, i Västerhavet under vintern och våren.


Förekomst

Torsken finns i hela norra Atlanten och i Europa, från Barents hav ned till Frankrikes västkust, samt i svenska havsområden. Stillahavstorsken lever i Stilla havets norra delar utanför Japans, Alaskas och Kanadas kustområden.


Fångstmetoder

Torsk fångas med långlina, garn eller trål. Fiske med bur prövas också.

WWFs råd